Polityka prywatności serwisu www.taalwork.nl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług związanych z zakupem zabawek.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Zetnets w Holandii z siedzibą w Bergen op Zoom przy ulicy Kruisakkers 2 unit 14. Adres email kontakt@taalwork.nl

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich

danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie

ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis taalwork.nl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecane jest się zapoznać.

Zbieranie danych osobowych

informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w witrynie internetowej;

informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;

informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji e-maili lub biuletynów;

informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na stronie internetowej;

informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;

informacje publikowane na stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;

informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

wszelkie inne dane osobowe, które przesyłasz.

Korzystanie z Twoich danych osobowych

administrowania stroną internetową i biznesem

personalizowania strony internetowej

umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej

wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej

świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem strony internetowej

wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie

przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej

wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś

wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera)

przesyłania informacji marketingowych dotyczących działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych)

dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji)

zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną

zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom

weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem prywatnej usługi przesyłania wiadomości)

innych zastosowań.

Ujawnianie danych osobowych

w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i

wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Międzynarodowe transfery danych

Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.

Informacje, które są zbierane, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.

Dane osobowe, które publikujesz na stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji F.

Zachowywanie danych osobowych

W Niniejszej Sekcji G określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na serwerach (chronionych hasłem i zaporą). Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie na witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.

Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z: uiszczeniem opłaty {WPROWADŹ OPŁATĘ, JEŚLI DOTYCZY}; i dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości ({DOSTOSUJ TEKST, ABY ODZWIERCIEDLAŁ TWOJĄ POLITYKĘ tym celu, zazwyczaj akceptowana jest kserokopia paszportu poświadczona przez notariusza oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem}). W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie jest ponoszona odpowiedzialność za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Aktualizacja informacji

Ciasteczka

Strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które są przechowywane na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. {WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ FRAZĘ Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

Nazwy plików cookie, których używamy na stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

  1. Google Analytics i Adwords na stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

RODO

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, a informacje z Twojego urządzenia (pliki cookie, unikalne identyfikatory i inne dane urządzenia) mogą być przechowywane, udostępniane i udostępniane 135 dostawcom TCF i 67 partnerom reklamowym lub wykorzystywane w szczególności przez tę witrynę lub aplikację.

Niektórzy dostawcy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, któremu możesz się sprzeciwić, zarządzając opcjami poniżej. Poszukaj linku na dole tej strony lub w naszej polityce prywatności, gdzie możesz wycofać zgodę.