Algemene voorwaarden in Nederlands en Pools

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Zetnets, Kruisakkers 2 unit 14, 4613BV Bergen op Zoom, Nederland

Telefoonnummer: +31648887614

E-mailadres: kontakt@niderlandzkiwpraktyce.pl, contact@zetnets.nl

KvK-nummer: 92391710

Btw-identificatienummer: NL004950741B63

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Boeken zijn in witte en zwarte kleur geprint.

Producten welke klant kan downloaden vallen niet onder de garantie. Er is geen mogelijkheid om geld compensatie te krijgen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe vastgestelde regels voor herroeping van de overeenkomst en een opzegtermijn van niet meer dan één jaar. maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de looptijd opzeggen, met inachtneming van daartoe vastgestelde regels voor herroeping van de overeenkomst. en een opzegtermijn van maximaal één maand.

De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten herroepen:

op elk moment opzeggen en zijn niet beperkt tot annuleringen op een bepaald tijdstip of een bepaalde periode;

ze tenminste ongeldig maken op dezelfde wijze als waarop ze door hem zijn gesloten;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft gesteld.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die tot onderwerp heeft de regelmatige levering van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden. Als de consument deze verlengd heeft, mag hij de overeenkomst opzeggen. contract na de verlenging met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. en een opzegtermijn van maximaal drie maanden als de overeenkomst betrekking heeft op het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, bezorgen van dag-, nieuws-, weekbladen en magazines.

De overeenkomst voor bepaalde tijd voor het geregeld ter kennismaking afleveren van dagbladen, nieuws- en weekbladen (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van langer dan één jaar, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich niet vergen dat de overeenkomst vóór het einde van de looptijd wordt opgezegd. de overeengekomen duur. aan de kant zetten.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Winkel

 1. Tolken en schriftelijke vertalingen

a) Officiële vertaalbijeenkomsten worden minimaal twee weken voor de vergaderdatum gepland en moeten worden gemeld op het e-mailadres kontakt@taalwork.nl Een bijeenkomst waarbij een mondelinge of schriftelijke vertaling plaatsvindt, is geldig als de datum en tijd van de bijeenkomst worden bevestigd door een vertaler van Taalwork.

b) De responstijd voor schriftelijke of tolkvertalingen bedraagt 24 uur vanaf de ontvangst van een per e-mail verzonden brief of document in het Nederlands of Pools.

c) Telefonisch tolken (tolken) vindt plaats op afstand of op de locatie van Taalwork aan de Kruisakkers 2 unit 14, 4613BV Bergen op Zoom in Nederland.

d) Er wordt getolkt op een vooraf aangegeven datum en tijd.

e) Taalwork kan weigeren om mondelinge of schriftelijke vertalingen aan de opdrachtgever te verstrekken om redenen die buiten hun macht liggen.

f) Indien de tolk door toedoen van de opdrachtgever of een ander niet plaatsvindt, worden de vertaalkosten niet vergoed.

g) Taalwork is niet verantwoordelijk voor gebrekkige voorbereiding van de cliënt op het gesprek, zoals: gebrek aan documentatie, dode telefoon of andere situaties die het verloop van het gesprek beïnvloeden.

h) Het aantal uren vertalen in het Nederlands staat vermeld in de omschrijving en het abonnement op de website www.taalwork.nl

i) De minimale werktijd van de vertaler bedraagt 15 tot 60 minuten. De totale werktijd van de vertaler kan de in het abonnement vermelde tijd niet overschrijden.

j) Wanneer de werktijd van de vertaler eindigt, moet u extra uren kopen die beschikbaar zijn op de website van de winkel www.nederlandsinpraktijk.be, waar u de betaling moet doen en de vertaler hierover moet informeren.

k) Tolkdiensten waarvan de datum niet vóór de vergaderdatum is vastgelegd, kunnen worden uitgesteld naar een andere datum of kunnen plaatsvinden in de vrije tijd van de tolk.

l) Het aantal vertaaluren staat vermeld in het door de opdrachtgever gekozen abonnement, beschikbaar op de website van Taalwork. Uren of minuten die in een bepaalde maand niet zijn gebruikt, worden niet meegenomen naar de volgende maand.

m) Betaling voor vertolking en vertaling vindt plaats op de website

2. Adverteren op taalworkwebsites

a) Taalwork heeft het recht advertenties te verwijderen van bedrijven die zich op de websites van Taalwork bevinden of aan Taalwork gerelateerd zijn, indien de opdrachtgever de uitgangspunten van de samenwerking met zijn opdrachtgevers niet naleeft of de dienstverlening wezenlijk afwijkt van die welke door het bedrijf van de opdrachtgever wordt aangeboden.

b) Taalwork is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de aanbiedingen van bedrijven opgenomen in advertenties op de websites van Taalwork waarmee zij samenwerkt en de tijdige uitvoering daarvan, evenals financiële schade geleden door klanten van het bedrijf wiens advertentie op de websites staat van Taalwerk.

c) De opdrachtgever staat toe dat links en advertenties op de websites van Taalwork worden geplaatst om de populariteit van de advertentie van de opdrachtgever te vergroten.

3. Betaalde advertenties op de Taalwork-website

a) Advertenties op de Taalwork website zijn betaald en worden geprioriteerd door Taalwork.

b) Advertentiebanners op de website van het bedrijf kunnen worden gebruikt als reclame voor het aanbod van de klant van Taalwork. De kosten van dergelijke reclame worden door Taalwork bepaald

4. Fysieke reclame

a) Door een fysieke advertentiedienst op de website van Taalwork te bestellen, gaat de Klant akkoord met de op de website van Taalwork geplaatste regels.

b) Alle materialen die nodig zijn om een fysiek advertentieontwerp te maken, moeten op tijd via e-mail worden verzonden. Anders is Taalwork niet verantwoordelijk voor vertragingen als gevolg van een gebrek aan materialen die nodig zijn om het project te maken.

c) Taalwork voert een reclameproject uit binnen de gestelde termijn voor projectafronding. Na deze tijd moet de klant een van de mogelijk beschikbare ontwerpen kiezen.

d) Na voltooiing van de opdracht kan de opdrachtgever binnen twee weken na voltooiing van het project drie correcties aanbrengen.

e) De verzending van reclameontwerpen wordt gespecificeerd in punt 14

f) Taalwork is niet verantwoordelijk voor vertragingen die verband houden met de vertraging in de projectuitvoering bij alle door haar uitgevoerde projecten als gevolg van toedoen van derden of bedrijven.

g) Beschrijvingen van fysieke reclame zijn te vinden op de website van Taalwork www.taalwork.nl

5. Adverteren op internet

a) De klant gaat akkoord met het gebruik van bedrijfsgegevens in advertenties op de website van Taalwork en op andere websites waarmee Taalwork samenwerkt of in haar bezit is.

b) De klant gaat akkoord met de publicatie van zijn advertentie op sociale netwerksites.

c) Taalwork is niet verantwoordelijk voor het monitoren van positieve of negatieve reacties op websites van andere gebruikers.

6. Taalwork Dienstabonnementen

a) De abonnementskosten staan vermeld op de website van Taalwork

b) Betalingen voor projecten worden gedaan voordat de uitvoering ervan begint

c) Betaling vindt plaats via de door Taalwork aangegeven website of na het uitreiken van een factuur voor de dienst. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn

7. Websites

a) Taalwork voert het website-ontwerp uit binnen de gespecificeerde implementatietermijn van het project, vermeld in het contract dat vóór de implementatie ervan werd ondertekend. Na deze tijd moet de klant een van de mogelijk beschikbare ontwerpen kiezen.

b) Na voltooiing van de opdracht kan de opdrachtgever binnen twee weken na voltooiing van het project drie correcties aanbrengen.

c) Taalwork verplicht zich, afhankelijk van het abonnementstype, de website technisch in goede staat te houden.

d) Door Taalwork gemaakte websites zijn haar eigendom en na beëindiging van de overeenkomst of het uitblijven van betaling van het abonnement heeft de opdrachtgever geen toegang meer tot de website.

e) De klant is verplicht alvorens medewerking te verlenen de code met toegang tot het aangekochte domein te verstrekken. Indien het domein na het einde van de samenwerking en na betaling van het abonnement door Taalwork wordt aangeschaft, wordt de domeincode door de klant naar het opgegeven e-mailadres verzonden. De kosten voor het onderhoud van het domein zijn voor rekening van de klant.

f) Teksten en vertalingen naar door Taalwork gemaakte websites worden in overleg met de opdrachtgever en na ontvangst van het bestand in Word-formaat binnen vijf werkdagen geplaatst.

g) Foto’s op de website worden geplaatst met toestemming van de klant en na zijn aanvaarding. Foto’s moeten naar het e-mailadres van Taalwork worden verzonden in een formaat dat verwerking mogelijk maakt.

h) Taalwork is niet verantwoordelijk voor het inbedden van teksten of foto’s die niet voldoen aan de toepasselijke wetgeving of als kopieën van bestaande projecten. De opdrachtgever is verplicht teksten en foto’s waarop hij het volledige auteursrecht heeft, mee te sturen. Aansprakelijkheid voor het overtreden van deze bepaling kan strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de opdrachtgever tot gevolg hebben.

i) Taalwork is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de uitvoering van door haar uitgevoerde projecten als gevolg van toedoen van derden of bedrijven.

8. Logo en visitekaartjes

a) Het logo en de visitekaartjes worden gemaakt op basis van het project dat met de klant is overeengekomen en op basis van de materialen die aan de klant zijn gepresenteerd bij het maken van het project.

b) Het project kan op verzoek van de opdrachtgever maximaal drie keer worden herzien tot twee weken na voltooiing van het project. Na deze tijd moet de klant een van de mogelijk beschikbare ontwerpen kiezen.

c) Het gemaakte logo wordt binnen de in het contract gespecificeerde tijd in overzichtelijke bestanden per e-mail naar de klant verzonden.

9. Prijslijst

a) De prijslijst voor de dienstverlening van Taalwork is beschikbaar op de website www.taalwork.nl

b) Taalwork heeft te allen tijde het recht de abonnementsprijzen te verhogen.

10. Betaling

a) Betaling voor de dienst kan via de website www.nederlandsinpraktijk.be of de betaallink of via overschrijving.

b) De opdrachtgever betaalt voordat het project is voltooid

c) Het starten van een project wordt geteld vanaf het moment dat de betaling door de opdrachtgever is geregistreerd

11. Klacht

a) Klachten over door Taalwork gemaakte producten dienen binnen twee weken na ontvangst van het pakket door de klant te worden verzonden naar het e-mailadres kontakt@taalwork.nl. Het bericht dient voorzien te zijn van foto’s van de producten en een omschrijving van de klacht. evenals bedrijfsgegevens en het ordernummer. De klacht wordt binnen twee weken na ontvangst behandeld.

12. Vertragingen bij de projectimplementatie

a) Taalwork is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het aanbod op de website www.taalwork.nl als gevolg van schuld van de opdrachtgever of derden.

13. Slotreglement

a) Taalwork is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij alle door haar uitgevoerde projecten als gevolg van toedoen van derden of bedrijven.

b) Taalwork heeft het recht elke advertentie te verwijderen bij niet-betaling door de opdrachtgever of wanneer zij van oordeel is dat de opdrachtgever de met andere personen of bedrijven gesloten overeenkomsten niet nakomt.

c) Alle ontwerpen op de website van Taalwork moeten door de opdrachtgever worden goedgekeurd voordat deze online worden gepubliceerd of naar de opdrachtgever worden verzonden.

d) Taalwork is niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden die toegang hebben tot informatie in advertenties op de websites van Taalwork.

e) Met toestemming van de opdrachtgever mag het Taalwork-logo op elk door Taalwork gemaakt project worden aangebracht.

f) Websites gemaakt door Taalwork hebben in de footer de gegevens van Taalwork als website-ontwikkelaar.

g) Uit veiligheidsoverwegingen wordt tijdens de samenwerking geen toegang tot de website aan de opdrachtgever verleend.

h) Alle werkzaamheden in verband met renovatie, correcties, alsmede het inbedden van foto’s en teksten op de website van de opdrachtgever kunnen door Taalwork uitsluitend worden uitgevoerd binnen de in de overeenkomst aangegeven termijn.

i) Taalwork is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bedrijven die advertenties plaatsen op de websites van Taalwork of sociale netwerksites.

j) Advertenties op de websites van Taalwork worden geplaatst nadat het bestaan van het bedrijf in het betreffende kantoor in een bepaald land is gecontroleerd.

k) Taalwork heeft het recht om te weigeren een advertentie van een opdrachtgever op de websites van Taalwork te plaatsen als zij dit gerechtvaardigd acht.

l) Indien er sprake is van overtreding van één van de punten van het reglement op de Taalwork website, wordt de advertentie van alle Taalwork websites verwijderd zonder dat er mogelijkheid is tot restitutie van gemaakte kosten voor alle Taalwork diensten en daarvan afgeleide diensten.

m) De opdrachtgever is verplicht om Taalwork uiterlijk twee weken na de sluiting van de onderneming op de hoogte te stellen van de beëindiging van de bedrijfsactiviteit. Bij het niet naleven van de richtlijnen uit dit punt heeft Taalwork het recht alle betaalde en gratis advertenties van de opdrachtgever te verwijderen. Alle kosten die verband houden met de reclame van de opdrachtgever, zoals de website of advertentiedienst, worden niet aan de opdrachtgever terugbetaald. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het niet verstrekken van informatie over de beëindiging van de bedrijfsactiviteit.

n) Op overeenkomsten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

o) Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

p) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afmetingen die nodig zijn om de advertentie compleet te maken, de kwaliteit van foto’s in de advertentie, eigen video’s, teksten op websites en advertenties.

14. Verzending

a) Pakketten met producten worden verzonden met een verzendcode, die na voltooiing van het project naar de klant wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres. De klant is verplicht de zending binnen de gestelde termijn op te halen. Taalwork is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig afhalen van de zending door de klant. De kosten voor het opnieuw verzenden zijn voor rekening van de klant.

b) Maak na ontvangst van het pakket met het product een foto ervan en de foto van het ontvangen product. Deze stap is nodig om een klacht in te dienen bij schade aan het pakket tijdens het transport.

c) In geval van reserveringen verzoeken wij u een bericht te sturen naar het e-mailadres kontakt@taalwork.nl en de situatie te beschrijven, met vermelding van het ordernummer dat u bij ondertekening van het contract heeft opgegeven.

15. Beëindiging van de overeenkomst of dienst van Taalwork

a) De opzegtermijn voor het beëindigen van een dienst van Taalwork in Nederland bedraagt zeven dagen. Om de overeenkomst te beëindigen, moet u zeven dagen voor het begin van elke daaropvolgende maand een verzoek tot beëindiging van de dienst sturen naar het e-mailadres kontakt@taalwork.nl, onder vermelding van het factuurnummer.

16. Bedrijfsgegevens

Kruisakkers 2 eenheid 14

4613BV Bergen op Zoom

Nederland

Kvk 92391710

BTW NL004950741B63

17. Contactpersoon

kontakt@taalwork.nl

Algemene voorwaarden in Pools

Spis treści:

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Artykuł 9 – Cena

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Artykuł 13 – Płatność

Artykuł 14 – Procedura reklamacyjna

Artykuł 15 – Spory

Artykuł 16 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Artykuł 1 – Definicje

W tych warunkach stosuje się następujące definicje:

 1. Okres do namysłu: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
 3. Dzień: dzień kalendarzowy;
 4. Transakcja długoterminowa: umowa na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;
 5. Trwały nośnik danych: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający przyszłe wgląd i odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy;
 7. Wzór formularza: udostępniony przez przedsiębiorcę wzór formularza odstąpienia od umowy, który konsument może wypełnić, chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
 8. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna oferująca konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
 9. Umowa na odległość: umowa, w której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość wykorzystywana jest wyłącznie jedna lub więcej technik porozumiewania się na odległość;
 10. Technologia porozumiewania się na odległość: środek, za pomocą którego można zawrzeć umowę, bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.
 11. Ogólne Warunki Handlowe: niniejsze Ogólne Warunki Handlowe przedsiębiorcy.

Artykuł 2 – Tożsamość przedsiębiorcy

Zetnets, Kruisakkers 2 unit 14, 4613BV Bergen op Zoom, Holandia

Numer telefonu: +31648887614

Adres e-mail: kontakt@niderlandzkiwpraktyce.pl, contact@zetnets.nl

Kvk: 92391710

Numer identyfikacyjny BTW: NL004950741B63

Artykuł 3 – Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy i zamówienia zawieranego na odległość pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego Regulaminu zostanie udostępniony Konsumentowi. Jeżeli nie jest to rozsądnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że z ogólnymi warunkami można zapoznać się u przedsiębiorcy i na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie.
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od ust. poprzedzającego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go odczytać konsumenta można łatwo zapisać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób na żądanie konsumenta.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych ogólnych warunków, konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie to go dotyczy. jest jak najbardziej korzystne.
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych okaże się w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub zostanie unieważnione, pozostała część umowy i niniejsze warunki pozostaną w mocy, a dane postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione za obopólną zgodą, poprzez postanowienie możliwie najbardziej zbliżone do zakresu oryginału.
 6. Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.
 7. Niepewność co do interpretacji lub treści jednego lub większej liczby postanowień naszych warunków należy interpretować „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest złożona pod pewnymi warunkami, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Oferta jest niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo do zmiany i dostosowania oferty.
 3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić dobrą ocenę oferty przez konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z obrazów, stanowią one prawdziwe odzwierciedlenie oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 4. Wszystkie zdjęcia i specyfikacje zawarte w ofercie mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy.
 5. Zdjęcia produktów stanowią prawdziwe odzwierciedlenie oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że wyświetlane kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.
 6. Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla Konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w

specjalny:

Artykuł 5 – Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia ustalonych warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostało potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może odstąpić od umowy.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć przekaz danych w formie elektronicznej oraz zapewnić bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może – w ramach prawnych – dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić wykonania zamówienia lub żądania podając uzasadnienie lub obwarować wykonanie specjalnymi warunkami.
 5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi wraz z produktem lub usługą następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły one zostać przez konsumenta w przystępny sposób zapisane na trwałym nośniku danych:
 6. adres oddziału przedsiębiorcy, do którego Konsument może zgłosić reklamację;
 7. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jednoznaczne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
 8. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
 9. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca przekazał je już konsumentowi przed zawarciem umowy;
 10. wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na czas dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony.
 11. W przypadku transakcji terminowej postanowienie z ust. poprzedniego dotyczy wyłącznie pierwszej dostawy.
 12. Każda umowa zawierana jest pod warunkami zawieszającymi wystarczającej dostępności danych produktów.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Podczas dostarczania produktów:

 1. Konsument dokonując zakupu produktów ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Ten okres do namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez konsumenta i ogłoszonego przedsiębiorcy.
 2. W okresie do namysłu konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu jedynie w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz – jeśli jest to rozsądnie możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami udzielonymi przez przedsiębiorcę.
 3. Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ma obowiązek poinformować o tym przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Konsument ma obowiązek poinformować o tym za pomocą wzoru formularza. Po wyrażeniu przez konsumenta chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić produkt w terminie 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, np. dowodem nadania przesyłki.
 4. Jeżeli Klient nie wskazał, że chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub nie zwrócił produktu przedsiębiorcy, zakup jest faktem.

Podczas świadczenia usług:

 1. Konsument świadcząc usługi ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument będzie postępował zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez przedsiębiorcę wraz z ofertą i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, maksymalnie koszty zwrotu poniesie on.
 2. Jeżeli Konsument uiścił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Jest to uzależnione od tego, czy produkt został już odebrany przez sprzedawcę internetowego lub czy istnieje jednoznaczny dowód kompletnego zwrotu. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób płatności.
 3. Jeżeli uszkodzenie produktu nastąpiło na skutek nieostrożnego obchodzenia się z nim przez samego konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości produktu.
 4. Konsument nie może ponosić odpowiedzialności za utratę wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie podał wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia od umowy, należy to zrobić przed zawarciem umowy sprzedaży.

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć przysługujące konsumentowi prawo odstąpienia od umowy w przypadku produktów, o których mowa w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie stwierdził to w ofercie, przynajmniej w terminie przed zawarciem umowy.
 2. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest wyłącznie w przypadku produktów:
 3. które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;
 4. które mają wyraźnie osobisty charakter;
 5. które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi;
 6. które mogą szybko się zepsuć lub zestarzeć;
 7. których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 8. dla poszczególnych gazet i czasopism;
 9. za nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, w przypadku którego konsument złamał pieczęć.
 10. dla produktów higienicznych, w przypadku których konsument złamał plombę.
 11. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest wyłącznie w przypadku usług:
 12. dotyczące zakwaterowania, transportu, działalności restauracyjnej lub rekreacyjnej, które mają być wykonane w określonym dniu lub w określonym okresie;
 13. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu do odstąpienia od umowy;
 14. dotyczące zakładów i loterii.

Artykuł 9 – Cena

 1. W okresie ważności określonym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, za wyjątkiem zmiany cen na skutek zmiany stawek podatku VAT.
 2. Niezależnie od ust. poprzedzającym przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi o cenach zmiennych, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ta odpowiedzialność za wahania oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
 3. Podwyżki cen w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z przepisów prawa lub przepisów prawa.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:
 5. wynikają z przepisów prawa lub przepisów; Lub
 6. konsument ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem od dnia, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.
 7. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.
 8. Wszystkie ceny mogą zawierać błędy drukarskie i typograficzne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędów drukarskich i typograficznych. W przypadku błędów drukarskich i typograficznych przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru po błędnej cenie.

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. i/ lub regulacje rządowe. Jeśli tak uzgodniono, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie ma wpływu na uprawnienia i roszczenia, jakie Konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy.
 3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy w formie pisemnej w terminie 4 tygodni od daty dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednakże przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub zastosowania produktów.
 5. Gwarancja nie ma zastosowania jeżeli:

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który Konsument podał firmie.
 3. Mając na uwadze postanowienia ust. 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia sprawnie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, chyba że Konsument zgodził się na dłuższy termin dostawy. Jeżeli dostawa opóźni się lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane jedynie w części, Konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.
 4. Wszystkie terminy dostaw mają charakter orientacyjny. Konsument nie może czerpać żadnych praw z jakichkolwiek określonych okresów. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.
 5. W przypadku rozwiązania zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu przedsiębiorca zwróci uiszczoną przez konsumenta kwotę w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od rozwiązania.
 6. Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić towar zamienny. Nie później niż w momencie dostawy, w sposób jasny i zrozumiały zostanie stwierdzone, że dostarczony zostanie przedmiot zamienny. W przypadku artykułów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty ewentualnej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy aż do momentu dostarczenia towaru konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu wcześniej i ogłoszonym przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 8. Książki drukowane są w kolorze czarnobiałym

Artykuł 12 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Zakończenie

 1. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, której przedmiotem są regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy oraz okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż niż jeden miesiąc.
 2. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, pod koniec czasu trwania umowy, z uwzględnieniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy oraz okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie jeden miesiąc.
 3. Konsument może odstąpić od umów, o których mowa w ustępach poprzednich:

Rozszerzenie

Artykuł 13 – Płatność

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, należności konsumenta należy uregulować w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia okresu do namysłu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi, okres ten przypada po konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie nieścisłości w podanych lub podanych przedsiębiorcy szczegółach płatności.
 3. W przypadku braku zapłaty przez konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć uzasadnionymi kosztami, o których konsument został wcześniej powiadomiony.

Artykuł 14 – Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca posiada odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamacje zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy zgłosić przedsiębiorcy w sposób wyczerpujący i jasny, w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady przez konsumenta.
 3. Reklamacje złożone przedsiębiorcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca ustosunkuje się w ciągu 14 dni z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w drodze wzajemnego porozumienia, powstaje spór podlegający procedurze rozstrzygania sporów.
 5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę za uzasadnioną, przedsiębiorca według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczony produkt.

Artykuł 15 – Spory

 1. Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.
 2. Wiedeńska Konwencja Sprzedaży nie ma zastosowania.

Artykuł 16 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na szkodę konsumenta i muszą zostać zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

Artykuł 17 – Sklep

 1. Tłumaczenia ustne i pisemne

a) Spotkania tłumaczeń urzędowych umawiane są minimalnie dwa tygodnie przed datą spotkania i musza zostać zgłoszone pod adresem email kontakt@taalwork.nl Spotkanie na, którym odbywa się tłumaczenie ustne lub pisemne jest ważne w momencie potwierdzenia daty i godziny spotkania przez tłumacza firmy Taalwork.

b) Czas odpowiedzi na tłumaczenia pisemne lub ustne jest 24 godziny od otrzymania przesłanego drogą email listu lub dokumentu w języku niderlandzkim lub polskim.

c) Tłumaczenie telefoniczne (ustne) odbywa się na odległość lub na lokalizacji firmy Taalwork pod adresem Kruisakkers 2 unit 14, 4613BV Bergen op Zoom w Holandii.

d) Tłumaczenia ustne są realizowane w określonym wcześniej dniu i godzinie.

e) Firma Taalwork ze względów nie zależnych może odmówić tłumaczenia ustnego lub pisemnego klientowi.

f) Jeśli tłumaczenie ustne się nie odbędzie z winy klienta lub innej osoby to koszty tłumaczenia nie zostają zwrócone.

g) Firma Taalwork nie ponosi odpowiedzialności za brak przygotowania klienta do rozmowy takich jak: brak dokumentacji, rozładowany telefon lub inne sytuacje mające wpływ na przebieg rozmowy.

h) Liczba godzin tłumaczenia w języku niderlandzkim jest określona w opisie i abonamencie na stronie internetowej www.taalwork.nl

i) Minimalny czas pracy tłumacza to od 15 do 60 minut. Suma czasu pracy tłumacza nie może przekroczyć czasu podanego w abonamencie.

j) Gdy czas pracy tłumacza się skończy należy dokupić godziny dostępne na stronie sklepu www.nederlandsinpraktijk.be gdzie należy dokonać płatności i poinformować o tym tłumacza.

k) Tłumaczenia ustne, których data nie została podana przed terminem spotkania mogą zostać przesunięte na inny termin lub mogą odbyć się w czasie wolnym tłumacza.

l) Liczba godzin tłumaczeń jest podana w wybranym przez klienta abonamencie znajdującym się na stronie internetowej firmy Taalwork. Godziny lub minuty nie wykorzystane w danym miesiącu nie zostają przesunięte na kolejny miesiąc.

m) Płatność za tłumaczenia ustne i pisemne jest podana na stronie internetowej

2. Ogłosznia na stronach taalwork

a) Firma Taalwork ma prawo do usnięcia ogłoszeń firm znajdujących się na stronach Internetowych firmy Taalwork lub powiązanych z firmą Taalwork jeśli klient nie wywiązuje się z przestrzegania podstawowych zasad współpracy ze swoimi klientami lub świadczone usługi odbiegają znacznie od oferowanych przez firmę klienta.

b) Firma Taalwork nie odpowiada za skutki korzystania z ofert firm znajdujących się w ogłoszeniach na stronach internetowych firmy Taalwork z którymi współpracuje i ich terminową realizację jak i również poniesione straty finansowe przez klientów firmy, której reklama znajduje się na stronach Internetowych firmy Taalwork.

c) Klient zezwala na umieszczanie linków i ogłoszeń na stronach firmy Taalwork by zwiększyć popularność ogłoszenia klienta.

3. Ogłoszenia płatne na stronie Taalwork

a) Ogłoszenia na stronie Taalwork są płatne, a ich kolejność ustala firma Taalwork.

b) Banery reklamowe na stronach firmy mogą zostać wykorzystane jako reklama do umieszczenia oferty klienta firmy Taalwork. Koszt takiej reklamy ustala Firma Taalwork

4. Reklama fizyczna

a) Klient zamawiając na stronie internetowej firmy Taalwork usługę reklamy fizycznej zgadza się z regulaminem umieszczonym na stronie internetowej firmy Taalwork.

b) Wszystkie materiały potrzebne do stworzenia projektu fizycznej reklamy muszą zostać na czas przesłane drogą email. W innym wypadku firma Taalwork nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z brakiem materiałów potrzebnych do stworzenia projektu.

c) Firma Taalwork wykonuje projekt reklamy zachowując określony termin realizacji projektu. Po tym czasie klient musi wybrać jeden z możliwych dostępnych projektów.

d) Po wykonaniu zlecenia klient może wprowadzić trzy poprawki w przeciągu dwóch tygodni od ukończenia projektu.

e) Wysyłka projektów reklamowych jest określona w punkcie 14

f) Firma Taalwork nie odpowiada za opóźnienia związane z opóźnieniem w realizacji projektu we wszystkich projektach jakie wykonuje ze względu na działanie osób lub firm trzecich.

g) Opisy reklamy fizycznej znajdują się na stronie internetowej firmy Taalwork www.taalwork.nl

5. Reklama w Internecie

a) Klient zgadza się na użycie danych firmowych w ogłoszeniach na stronie internetowej firmy Taalwork jak i również na innych stronach z którymi firma Taalwork współpracuje lub jest w ich posiadaniu.

b) Klient zgadza się na publikację jego reklamy na portalach społecznościowych.

c) Firma Taalwork nie odpowiada kontrolę pozytywnych lub negatywnych komentarzy na portalach internetowych ze strony innych ich użytkowników.

6. Abonamenty usług firmy Taalwork

a) Koszty abonamentów są podane na stronie firmy Taalwork

b) Płatności za projekty są dokonywane przed przystąpieniem do ich realizacji

c) Płatność odbywa się poprzez stronę inetrnetową wskazaną przez firmę Taalwork lub po wystawieniu faktury za usługę. Płatność należy wykonać w terminie podanym na fakturze.

7. Strony Internetowe

a) Firma Taalwork wykonuje projekt strony zachowując określony termin realizacji projektu podany w umowie podpisanej przed przystąpieniem do jego realizacji. Po tym czasie klient musi wybrać jeden z możliwych dostępnych projektów.

b) Po wykonaniu zlecenia klient może wprowadzić trzy poprawki w przeciągu dwóch tygodni od ukończenia projektu.

c) Firma Taalwork zobowiązuje się w zależności od rodzaju abonamentu do utrzymywania strony w dobrej kondycji technicznej.

d) Strony internetowe, stworzone przez firmę Taalwork są jej własnością i po zakończeniu umowy lub braku opłacenia abonamentu klient nie ma dostępu do strony.

e) Klient jest zobowiązany przed współpracą do przekazania kodu z dostępem do wykupionej domeny. Jeśli domena zostanie wykupiona przez firmę Taalwork po zakończeniu współpracy i po dokonaniu płatności abonamentu kod do domeny zostają wysłane na podany adres email przez klienta. Koszt utrzymania domeny ponosi klient.

f) Teksty i tłumaczenia na strony wykonane przez firmę Taalwork umieszczane są w porozumieniu z klientem i po otrzymaniu pliku w formacie word do pięciu dni roboczych.

g) Zdjęcia na stronę internetową są umieszczane za zgodą klienta i po jego akceptacji. Zdjęcia muszą zostać wysłane na adres email firmy Taalwork w formacie pozwalającym na ich obróbkę.

h) Firma Taalwork nie ponosi odpowiedzialności za osadzanie tekstów lub zdjęć nie zgodnych z obowiązującym prawem lub jako kopii już istniejących projektów. Klient jest zobowiązany do przesyłania tekstów i zdjęć do których ma pełne prawa autorskie. Odpowiedzialność za złamanie tego przepisu grozi odpowiedzialnością karną przez klienta.

i) Firma Taalwork nie odpowiada za opóźnienia związane z realizacją projektów jakie wykonuje ze względu na działanie osób lub firm trzecich.

8. Logo i wizytówki

a) Logo i wizytówki zostają stworzone na podstawie projektu ustalonego z klientem i z materiałów przedstawionych klientowi podczas tworzenia projektu.

b) Projekt może zostać maksymalnie trzy razy poprawiany na życzenie klienta do dwóch tygodni od ukończenia projektu. Po tym czasie klient musi wybrać jeden z możliwych dostępnych projektów.

c) Stworzone logo zostaje wysłane drogą email do klienta w możliwych do zrealizowania plikach w określonym umową czasie.

9. Cennik

a) Cennik usług firmy Taalwork znajduje się na stronie Internetowej www.taalwork.nl

b) Firma Taalwork ma prawo do podwyższenia abonamentów w każdym dowolnym terminie.

10. Płatność

a) Płatność za usługę można dokonać przez stronę internetową www.nederlandsinpraktijk.be lub link do płatności lub przelewem bankowym.

b) Klient dokonuje płatności przed wykonaniem projektu

c) Przystąpienie do tworzenia projektu jest liczona od momentu odnotowania płatności przez klienta

11. Reklamacja

a) Reklamacja produktów stworzonych przez firmę Taalwork musi zostać przesłana na adres email do dwóch tygodni od odebrania przesyłki przez klienta na adres email kontakt@taalwork.nl W wiadomości należy przesłać zdjęcia produktów i opis reklamacji jak i również dane firmy oraz numer zamówienia. Reklamacja jest rozpatrywana do dwóch tygodni od jej otrzymania.

12. Opóźnienia w realizacji projektu

a) Firma Taalwork nie odpowiada za spóźnienia w realizacji projektów znajdujących się w ofercie zamieszczonej na stronie Internetowej www.taalwork.nl z winy klienta lub firm trzecich.

13. Rozporządzenia końcowe

a) Firma Taalwork nie odpowiada za opóźnienia związane z opóźnieniem we wszystkich projektach jakie wykonuje ze względu na działanie osób lub firm trzecich.

b) Firma Taalwork ma prawo do usunięcia każdego ogłoszenia w sytuacji braku płatności ze strony klienta lub kiedy uzna, że klient nie wywiązuje się z zawartych umów z innymi osobami lub firmami.

c) Wszystkie projekty na stronie internetowej Taalwork muszą zostać zaakceptowane przez klienta przed opublikowaniem ich w Internecie lub wysłaniem ich do klienta.

d) Firma Taalwork nie odpowiada za działanie osób trzecich mających dostęp do informacji znajdujących się w ogłoszeniach na stronach firmy Taalwork.

e) Za zgodą klienta może zostać osadzone logo firmy Taalwork na każdym wykonanym przez firmę Taalwork projekcie.

f) Strony internetowe stworzone przez firmę Taalwork posiadają w stópce dane firmy Taalwork jako wykonawcy strony Internetowej.

g) Dostęp do strony Internetowej ze względu na bezpieczeństwo nie jest udzielany klientowi podczas współpracy.

h) Wszystkie prace dotyczące renowacji, poprawek, jak i również osadzanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej klienta mogą zostać wykonane tylko przez firmę Taalwork w określonym w umowie czasie.

i) Firma Taalwork nie ponosi odpowiedzialności za szkody wykonane przez firmy, które posiadają ogłoszenia na stronach firmy Taalwork lub na portalach społecznościowych.

j) Ogłoszenia na stronach firmy Taalwork zostają osadzone po sprawdzeniu istnienia firmy w odpowiednim Urzędzie w danym kraju.

k) Firma Taalwork ma prawo do odmowy umieszczenia ogłoszenia klienta na stronach Taalwork jeśli uzna to za słuszne.

l) Jeśli zostanie stwierdzone złamanie jednego z punktów regulaminu znajdującego się na stronie internetowej firmy Taalwork ogłoszenie zostaje usunięte ze wszystkich stron firmy Taalwork bez możliwości zwrotu kosztów poniesionych na rzecz wszystkich usług firmy Taalwork i jej pochodnych.

m) Klient jest zobowiązany do powiadomienia firmy Taalwork o zakończeniu działalności gospodarczej maksymalnie dwa tygodnie po zamknięciu firmy. W razie nie zastosowani się do wytycznych tego punktu firma Taalwork ma prawo do usunięcia wszystkich płatnych i bezpłatnych ogłoszeń klienta. Wszystkie koszty związane z reklamą klienta takich jak strona internetowa czy usługa reklam nie zostają zwrócone klientowi. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za brak przekazania informacji o zakończeniu działalności gospodarczej.

n) Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą.

o) Wiedeńska Konwencja Sprzedaży nie ma zastosowania.

p) Za pomiary potrzebne do zrealizowania reklamy, jakość zdjęć w reklamie, własne filmy wideo, teksty na stronach i ogłoszeniach odpowiada klient.

14. Wysyłka

a) Paczki z produktami zostają wysyłane z podaniem kodu wysyłki, który zostaje przekazany klientowi po zrealizowanym projekcie na podany adres email. Klient jest zobowiązany w podanym terminie odebrać nadaną przesyłkę. Firma Taalwork nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie przesyłki na czas przez klienta. Koszty ponownej wysyłki ponosi klient.

b) Po odbiorze paczki z produktem należy zrobić jej zdjęcie jak i również zdjęcie otrzymanego produktu. Ta czynność jest potrzebna do reklamacji w sytuacji uszkodzenia paczki podczas transportu.

c) W razie jakichkolwiek zastrzeżeń należy wysłać wiadomość na adres email kontakt@taalwork.nl i opisać sytuację podając numer zamówienia podany podczas podpisania umowy.

15. Wypowiedzenie umowy lub usługi firmy Taalwork

a) Wypowiedzenie usługi oferowanej przez firmę Taalwork w Holandii to siedem dni. By wypowiedzieć umowę należy siedem dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca wysłać na adres email kontakt@taalwork.nl prośby o zakończenie usługi gdzie należy podać numer faktury.

16. Dane firmy

Kruisakkers 2 unit 14

4613BV Bergen op Zoom

Holandia

Kvk 92391710

BTW NL004950741B63

17. Kontakt

kontakt@taalwork.nl